Fela Kuti Birthday Celebration 10/16 @ ZUZU

we’ll be celebrating the man’s birthday at our night at zuzu, doctor central square.fela-zuzu